تاریخچه

متن تاریخچه : ااین مؤسسه خیریه بنا بر پیشنهاد مرحوم حضرت آیت الله موسوی همدانی (مترجم تفسیر المیزان) با همراهی جمعی از خیرین قم و با همت و خلوص نیت مرحوم حضرت آیت االله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی در سال 1352 تشکیل گردید و درسال 1362 به شماره ثبت 29 به ثبت رسید و تاکنون مشغول خدمت رسانی به خانواده های محترم ایتام استان قم می باشد

حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی(ره)

مؤسّس خیریه

این مؤسسه خیریه بنا بر پیشنهاد مرحوم حضرت آیت الله موسوی همدانی (مترجم تفسیر المیزان) با همراهی جمعی از خیرین قم و با همت و خلوص نیت مرحوم حضرت آیت االله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی در سال 1352 تشکیل گردید و درسال 1362 به شماره ثبت 29 به ثبت رسید و تاکنون مشغول خدمت رسانی به خانواده های محترم ایتام استان قم می باشد