چهلمین جلسه هفتگی خیرّان موسسه خیریه ایتام قم چهارشنه شب مورخ 1402/09/22 به میزبانی بیت خیر محترم حاج ابوالفضل برقعی برگزار گردید.