پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

آیا می دانید پاداش صدقه در نزد خدا چگونه است...؟!

آیا می دانید صدقه ی پنهانی از نظر معصومین چه جایگاهی دارد...؟!

آیا می دانید صدقه ی پنهانی از چه آثار و فضیلتی برخوردار است...؟!

آیا می دانید خویشاوندان مستحق در گرفتن صدقه بر دیگران مقدّمند...؟!

آیا می دانید برترین صدقه، چه صدقه ای است...؟!

آیا می دانید برای صدقه دادن چه آفاتی وجود دارد...؟!

آیا می دانید دعوت به کار خوب از چه ارزشی برخوردار است...؟!


2 صفحه بعدی >>

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com